Corporate Governance & Sustainability

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ Supplier Code of Conduct

คำชี้แจง และวัตถุประสงค์

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “Masswell”) ให้ความสําคัญต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเรา เรายึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ (Environment, Social, Governance : ESG) ที่เป็นการบริหารจัดการด้านโอกาส และความเสี่ยงหลากมิติของการดำเนินธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน

ด้วย “คู่ค้าธุรกิจ” คือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Masswell เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งจะขยายผลการพัฒนาไปสู่สังคมได้ต่อไป หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าฉบับนี้ เป็นส่วนสําคัญของการคัดเลือกและการประเมินคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับ กลุ่มแมสเวลล์ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ

 1. การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
  • คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต ซื่อตรง โปร่งใส และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศีลธรรมอันดี จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กรอย่างเคร่งครัด
  • คู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฏหมายกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพร้อมรับการตรวจสอบจากทั้งบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
  • คู่ค้าต้องไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ กับบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทางวาจา การส่งเสริมหรือการใช้ประโยชน์จากเอกสารอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
 2. ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
  • คู่ค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่ได้นำเสนอไว้ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายของแต่ละประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ
  • คู่ค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนดหรือได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ
  • คู่ค้าต้องมีระบบในการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า และพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่ทางบริษัท เพื่อใช้ในการบ่งชี้เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ส่งมอบ
 3. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • คู่ค้าต้องไม่เสนอ หรือสัญญา หรือให้สินบน ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่หน่วยงานราชการ ลูกค้า หรือบุคคลอื่นใด เพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ยกเว้นเฉพาะการให้หรือรับตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ
  • คู่ค้าต้องมีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของ Masswell
 4. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • คู่ค้าต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับติดต่อ หรือข้อมูลส่วนอื่นๆ ต้องได้รับการปกป้องและรักษา ไม่ให้ถูกใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
  • คู่ค้าต้องไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลที่เป็นความลับทั้งของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปใช้ หรือแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรหิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
  • คู่ค้าต้องรักษาและปกป้อง ข้อมูลของเครือข่ายและระบบออนไลน์ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 5. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
  • คู่ค้าต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 6. การปฎิบตัติามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  • คู่ค้าต้องปฎิบัตตามข้อบังคับและกฎหมายทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมถึงจะสนับสนุนการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านแรงงาน

 1. การปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
  • คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ทั้งการทำร้ายร่างกาย การบังคับขู่เข็ญ การกักขัง การค้ามนุษย์ รวมถึงการละเมิดและใช้ความรุนแรงใดๆ
  • คู่ค้าต้องปฎิบัติตามกฎหมายและหลักสากลด้านแรงงานอย่างครบถ้วน ปราศจากการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด หรือการจ้างแรงงานที่ผิดกฏหมาย
 2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม
  • คู่ค้าต้องเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ถือเป็นการแบ่งแยก เหยียดหยาม หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศสภาพ ศาสนา ถิ่นกำเนิด สถานะการสมรส การแสดงออกทางความคิดต่าง หรือสถานะทางสังคม
 3. การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน
  • คู่ค้าต้องไม่บังคับให้พนักงานทำงานเกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
  • คู่ค้าต้องจัดให้มีวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนให้ใช้สิทธิการลาเป็นไปตามระเบียบการทำงาน

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. คู่ค้าต้องดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย และเสริมสรร้างสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน
 2. คู่ค้ามีการกำหนดมาตรการ กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 3. คู่ค้าต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า ในการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 1. คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่มีต่อชุมชนและสังคม
 2. คู่ค้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ดำเนินธุรกิจทำใหส้งคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
 3. คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน และผู้รับเหมาช่วง
 4. คู่ค้ามีการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของตน สนับสนุนงการดำเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดของเสีย หรือลดการใช้พลังงาน

5. ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 1. คู่ค้าต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน กิจกรรมการผลิต รวมถึงความเสี่ยงใดๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อสร้างเข้าใจและวางมาตรการรองรับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ะมาตรฐานสถานพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
 2. คู่ค้าต้องรายงานให้ทางบริษัทรับทราบ กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. รายละเอียดสำหรับการติดต่อ

ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายของ Masswell ท่านสามารถสอบถาม หรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่อไปนี้

 • E-mail: whistleblower.masswell@gmail.com
 • ไปรษณีย์: 37/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250 [ส่งถึง Whistleblower]