Join our team

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

MASSWELL เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับเรา เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาองค์กร สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับพนักงานของ Masswell ทุกท่าน เราให้ความสำคัญในทุกตำแหน่งงานของทีม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตร่วมกับองค์กร และมุ่งหวังการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เปิดรับคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมเป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่

  • มีทัศนคติแบบ “ทำได้ (can do)”
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีบุคลิกภาพดี/ มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • รักการพัฒนาตนเอง
  • จัดการงานได้ดีในสภาวะกดดัน
  • พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

คลิ๊ก! เพื่อติดต่อกับฝ่ายบุคคลของเรา

หรือสแกน QR Code เพื่อแอดไลน์สมัครงาน

ไลน์สำหรับการสมัครงานเท่านั้น