TERMS & CONDITIONS

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯทำการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

MASSWELL GROUP ตระหนักดีถึงความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น นโยบายฉบับนี้แจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านให้กับเรา

เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการของเราย่อมแสดงว่าท่านยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม

บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้รับ ด้วยความระมัดระวัง และจะถูกนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

เรามีนโยบายเผยแพร่ข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายส่วนบุคคลลงบนหน้าเพจนี้ ท่านสามารถเข้ามาอ่านตรวจดูความเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

นิยาม

 • บริษัท เรา หรือ แมสเวลล์ หมายถึง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด
 • ท่าน หรือ ลูกค้า  หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลนั้นได้รับการประมวลผลโดยหรือกระทำในนามของ แมสเวลล์
 • ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบ ข้อมูลที่ตั้ง คุ้กกี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ควบคุม หมายถึง ผู้มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • บุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้า หมายถึง พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคล ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อมายังแมสเวลล์ หรือ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในนามของลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าที่ถูกประมวลผลโดยแมสเวลล์ในฐานะผู้ควบคุมในขณะที่ให้บริการแก่ลูกค้า
 • การบริการ หมายถึง การจัดหา ส่งมอบ และจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่แมสเวลล์นำเสนอ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยบริษัทจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ทางบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์
 2. ข้อมูลลูกค้า ชื่อและที่อยู่บริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคล และ เลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของลูกค้า (เลขที่บัตรประชาชน กรณีสั่งซื้อในนามบุคคลธรรมดา)
 3. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 4. ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อมูลที่จำเป็น จะถูกกำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) บนหน้าเว็บ

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ใช้ภายในบริษัท และจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริการและส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านลูกค้า

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยช่องทางหรือกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การสั่งซื้อกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  • เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • บริษัทในเครือธุรกิจของท่าน
  • บริษัทเจ้าของสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับแบรนด์นั้นๆ
  • หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  • ได้รับอีเมล์ / เอกสาร
  • ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ / ไลน์
  • ได้รับจากฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อ

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า แมสเวลล์มีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าจึงเป็นผู้ใช้ และ/หรือ เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของแมสเวลล์ ซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า อันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับแมสเวล์ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่นำมาประมวลผลนั้น จึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต
 2. เพื่อการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เช่น การชำระแบบเครดิตเทอม เป็นต้น
 3. เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท
 4. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา
 5. เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากบริษัท
 6. เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ บริการอื่นๆ ของบริษัท เช่น โปรโมชั้นประจำเดือน แนะนำสินค้าใหม่ เป็นต้น
 7. เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ เป็นต้น
 8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด เช่น การเก็บและประมวลผลข้อมูลตามข้อกำหนดด้านภาษีหรือวัตถุประสงค์ด้านภาษี
 9. เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการ
  1. ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
  2. เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  3. เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราได้ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในหัวข้อด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจากการให้บริการหรือการดำเนินงานของบริษัทผ่านทุกช่องทาง ดังนี้

 1. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็น Soft Copy ในระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมการจัดการข้อมูลเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า
 2. ข้อมูลระบบที่บริษัทจัดเก็บโดยอัติโนมัติเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท
 3. คุ้กกี้ ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนำทางการใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุ้กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งท่านเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี บัญชี การเงิน เป็นต้น

5. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

สิทธิของท่าน เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ทั้งนี้ การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการยกเลิกความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท หรืออาจมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เราอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ สิทธิอันชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ การใช้สิทธินั้นอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากเราปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอข้างต้นของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธด้วย

กรณีท่านสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ท่านสามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ เลือกเมนู My Account หรือ กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บบนระบบสมาชิก ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ที่ e-mail: sales@masswellgroup.com หรือ LineOA: @masswell โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

6. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ผ่านการแจ้งทราบทาง LineOA: @masswell

7. นโยบายการใช้ Cookies

คำนิยาม

คุกกี้ (Cookie) หรือ ตัวติดตามอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อจัดเก็บสถานะเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสถานะในระหว่างที่มีการเข้าถึงหน้าต่างๆบนเว็บไซต์ และเมื่อเบราว์เซอร์นี้กลับสู่เว็บไซต์ดังกล่าวในภายหลัง

การเก็บรักษา

 • คุ้กกี้ประเภทชั่วคราว คือ คุ้กกี้ที่จะหายไปทันทีที่ท่านออกจากเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์
 • คุ้กกี้ประเภทถาวร เช่น คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์ ซึ่งจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกว่าจะหมดอายุ (สูงสุดไม่เกิน 13 เดือน) หรือจนกว่าท่านจะดำเนินการลบออกจากเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง

แมสเวลล์ใช้ Google Analytics และเพื่อเป็นการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีทางเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดย Google Analytics ทาง Google ได้พัฒนาโปรแกรม Google Analytics Opt-out Browser Add-on ขึ้น  ซึางจะทำหน้าที่สื่อสารกับ Google Analytics JavaScript ในการระบุว่าไม่ควรส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยัง Google Analytics โปรแกรม Google Analytics

ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies  ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [15/04/2021]

9. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของบริษัท ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

10. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อมายัง

ชื่อบริษัท: บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 37 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เว็บไซต์ของบริษัท: www.masswellgroup.com

ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท (Call Center): 02-726-2700

อีเมล: sales@masswellgroup.com