SARAYA รับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม