TERMS & CONDITIONS

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.masswellgroup.com และช่องทางออนไลน์ของMasswell Group โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน ตรงตามเงื้อนไข

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านช่องทางด้านล่างนี้

  – อีเมล : sales@masswellgroup.com
  – LINE: @masswell
  – Call Center : 02-726-2700
  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00น.)

  เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

 2. บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าตามประเภทต่อไปนี้
  • สินค้าประเภทสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ หรือมีการหมดอายุ จากการจัดเก็บขอลูกค้า
  • สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้กวาด ไม้ขนไก่ (ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ทันทีหากไม่อยู่ในสภาพที่พึงพอใจ ณ เวลาที่จัดส่งสินค้า)
  • สินค้าที่ผ่านการใช้งาน หรือ บรรจุภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามที่ได้ทำรับ ณ วันการจัดส่ง (ลูกค้าสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าที่ได้รับทันที และปฏิเสธการรับสินค้าได้ทันทีหากบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์)
  • สินค้าที่ทางผู้ซื้อระบุให้ทางบริษัทฯจัดทำจัดหาให้เป็นกรณีพิเศษ
  • สินค้าลดราคา
  • สินค้าที่ระบุล่วงหน้าว่า “สงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า” หรือที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในความหมายเดียวกัน
  • สินค้าที่สั่งทำเฉพาะตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
  • สินค้าที่สั่งซื้อผิด ระยะเวลาเกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 3. สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ลูกค้าสามารถแกะสินค้าได้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ รวมถึง ต้องไม่เข้าเงื่อนไขสินค้างดรับคืน สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อของบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทฯนำส่งต่อผู้ซื้อ
 4. สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าพร้อมเปลี่ยนเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเพื่อรอการเปลี่ยนสินค้าตามเวลาที่บริษัทกำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าประเภท เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฉีดน้ำ เครื่องขัด หรือสินค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิต-นำเข้า ได้ระบุไว้เท่านั้น
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับสินค้าคืน

2. หากสินค้าที่ส่งมอบเกิดความเสียหายจากการผลิต หรือกระบวนการจัดส่ง

ท่านลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

3. กรณีสินค้ามีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต

หากเสียหาย ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สินค้ายังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต ตามระยะเวลารับประกันสินค้าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า

4. การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ต้องส่งสินค้าพร้อมใบรับสินค้าและเอกสารชำระค่าสินค้า

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน

 1. กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน ที่ออฟฟิศ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า สามารถเข้าเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ตามวัน – เวลาทำการปกติ
 2. กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง – 3PL ผู้ให้บริการจัดส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายตามระเบียบการขนส่งของแต่ละบริษัทฯ
 3. กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าเปลี่ยน หรือเข้ารับคืนสินค้า ยกเว้นกรณีจัดส่งสินค้าผิดเท่านั้น)
 4. กรณีทางบริษัทเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้าผิด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า

6. ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1. ช่องทางการแจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย

  – ติดต่อผ่าน LINE: @masswell
  – แจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่าน อีเมล : sales@masswellgroup.com
  – หน้าร้านเพื่อเปลี่ยน-คืนสินค้า

 2. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3 วันทำการ
 3. สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน – คืนได้ภายใน 5 วันทำการ (สามารถสอบถามได้ก่อนเข้ารับสินค้าที่ขอเปลี่ยน)
 4. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

6. เงื้อนไขและรายละเอียดในกาคืนเงิน

กรณีลูกค้าขอคืนสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน  หรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า
 2. ภายหลังบริษัทตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้
  • ชำระเงินสดเมื่อส่งมอบ ผ่านการโอนเข้าบัญชี ในระยะเวลาโดยประมาณ 7 วันทำการ (กรุณาส่งสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าทุกครั้งหลังโอนชำระ)
  • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ผ่านการคืนเงินไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ในระยะเวลาโดยประมาณ 30 วันทำการ
 3. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า (เฉพาะกรณีราคาเท่าดิมหรือมากกว่า) ลูกค้าสามารถแจ้งโอนชำระฝชำระเงินสดได้