S-1 vs. S-9 Food Grade Alcohol Sanitizer

เทียบให้ชัด แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด Food Grade Smart San S-1 vs. S-9 ต่างกันอย่างไร

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด Food Grade คือแอลกอฮอล์ที่มีเอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในระดับวัตถุเจือปนในอาหาร เป็นส่วนผสมหลัก ส่วนใหญ่มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อฆ่าเชื้อเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ครัวต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการใช้กับวัตถุดิบอาหาร (raw material) เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้อยู่ได้นานอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม