Content

การเลือกใช้ WypALL ตามชนิดของสารฆ่าเชื้อ – ทำความสะอาด

การเลือกใช้ WypALL Wipers ตามชนิดของสารทำความะสอด

ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดสิ่งสกปรก หรือการเช็ดซับของเหลวที่รั่วไหล การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในทุกขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของงานโดยตรง ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้า – กระดาษเช็ดงานอุตสาหกรรม WypALL มาทดแทนการใช้ผ้าขี้ริ้ว หรือผ้าเย็บวน (rags) ให้เหมาะกับประเภทของสารที่ใช้ในการทำความสะอาดหน้างานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์เช็ดงานอุตสาหกรรมแบบใช้แล้วทิ้ง WypAll สามารถตอบโจทย์ปัญหาได้หลากหลายเพราะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อ – ทำความสะอาด (cleaning agents and disinfectants) หลากประเภท โดยมีประเภทของสารเคมีฆ่าเชื้อโรค – สารทำความสะอาด แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มดังนี้

QUATS (Quaternary Ammonia) *เป็นที่นิยมสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค
ควอท (สารลดแรงตึงผิว) สารเพิ่มความนุ่ม ฟูเป็นส่วนประกอบหลักในน้ำยาปรับผ้านุ่ม สารฆ่าเชื้อ และแชมพู

ข้อดี: สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยกเว้นเชื้อวัณโรค และสปอร์ของแบคทีเรีย มีอันตรายต่อผู้ใช้น้อย ไม่ระคายเคืองผิวหนังและไม่กัดกร่อนพื้นผิว เมื่อเจือจางแล้วจะยังคงตัว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิ้งทุกวัน
ข้อเสีย: ประสิทธิภาพลดลงเมื่อสัมผัสสารอินทรีย์ ทำให้เกิดสารตกค้าง ซึ่งไม่ย่อยสลายโดยธรรมชาติ และอาจกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของเชื้อก่อโรคบางชนิด

BLEACH (Sodium Hypochlorite)
บลีช (สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์) เป็นผลิตภัณท์ฟอกผ้าขาว เรียกว่าคลอรีนน้ำเป็นสารประกอบประเภทเกลือ ใช้เป็น สารทำความสะอาด

Hydrogen Peroxide
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เป็นสารฆ่าเชื้อ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เหมาะสำหรับการผ่าตัดเล็กน้อยและสำหรับแผลที่ผิวหนัง

ข้อดี: สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยกเว้นเชื้อวัณโรค และสปอร์ของแบคทีเรีย รวมถึงการใช้ล้างแผลที่เป็นแอ่งตื้น ทำให้เนื้อเยื่อที่ตายหลุดออกมาได้
ข้อเสีย: ผลการฆ่าเชื้อไวรัสไม่แน่นอน ฤทธิ์จะเสื่อมอย่างรวดเร็วเมื่อมีสารอินทรีย์ หรือความร้อน และต้องเก็บในที่ภาชนะปิดสนิทป้องกันแสง เพื่อลดโอกาสของประสิทธิภาพที่อาจลดลง

Per-acetic Acid
เปอร์อะซิติก แอซิด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารที่ใช้ในการทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหรือยับยั้งกิจกรรมของพวกจุลินทรีย์

Methyl Ethyl Ketone
เมทิล เอทิล คีโตน หรือที่เรียกกันว่า เอ็มอีเค (MEK) เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นของเหลว ไวไฟสูง ไม่มีสี มีกลิ่น

Ethanol / Isopropanol Alcohol *เป็นที่นิยมสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค
ไอโซโพรพานอล เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งนิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นของเหลวใสไม่มีสี กลิ่นรุนแรง

ข้อดี: สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงเชื้อวัณโรค แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของแบคทีเรีย
(Ethyl Alcohol 70%v/v ทำลายแบคทีเรียได้ภายใน 1 นาที และทำรายวัณโรคในเวลา 10 นาที)
ข้อเสีย: ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อสัมผัสสารอินทรีย์ เนื่องจากแอลกอฮอล์ไม่ละลายโปรตีนในเลือดหรือน้ำลาย และอาจกัดกร่อนทำลายเลนส์และเครื่องใช้พลาสติก

Acetone
แอซีโทน เป็นของเหลวที่ระเหยง่ายไม่มีสี เป็นตัวทำละลายที่สำคัญมากที่คุ้นเคยกันมากที่สุดคือใช้ในน้ำยาล้างเล็บ มักถูกใช้ในอุตสาหกรรม พลาสติก ไฟเบอร์ ยา และ สารเคมีอื่นๆ

การเลือกใช้ผ้าเช็ด WypAll ให้เหมาะสมกับประเภทน้ำยาทำความสะอาด
การเลือกใช้ผ้าเช็ด WypAll ให้เหมาะสมกับประเภทน้ำยาทำความสะอาด

เมื่อทราบถึงประเภทของสารทำความสะอาดที่เราต้องการเลือกใช้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดงานอุตสาหกรรมแบบใช้แล้วทิ้ง WypALL ให้เหมาะสมกับสารนั้นๆ โดย WypALL แต่ละหมวดนั้น มีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่แตกต่างกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบเฉพาะของ WypALL Wipers แต่ละแบบ โดยแยกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

Synthetic/Natural Fiber HYDROKNIT: (กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดผ้า WypAll* X Cloths)
กระบวนการที่เรียกว่า Hydroentangling ที่ถักทอเยื่อเซลลูโลส (Cellulose Fibers) เข้ากับโพลีโพรพีลีน (PP Polyproperlene) เส้นใย นอนวูฟเวน ด้วยการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดผ่านโครงสร้างที่สานไปมาของเส้นใย เซลลูโลสให้การดูดซับ นอนวูฟเวนให้ความเหนียวแข็งแรง

Spray & Wipe ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม ควอท (Quats) สารฟอกขาว (Bleach) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(Hydrogen Peroxide) และกรดเปอรอะซิติก (Peracetic Acid) *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด
Bucket ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม สารฟอกขาว (Bleach) เมทิล เอทิล คีโตน (MEK) ไอโซโพรพานอล (Isopropanol) และแอซีโทน(Acetone) *สำหรับการจุ่มเปียกเช็ดน้ำยาทำความสะอาด

Synthetic/Natural Fiber DRC Double Re-Creped: (กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดกระดาษ WypAll* L30, L40 Towels)
ขั้นตอนการผลิตโรงงานทิชชู่ ทําให้ผืนผ้าซึ่งถูกกดให้ย่นยับ และพิมพ์ด้วยน้ำยางข้นและกดให้ย่นยับอีกครั้งทั้งสองด้าน เนื้อเยื่อให้ความนุ่มนวลและการดูดซับน้ำ น้ำยางให้การดูดซับน้ำมัน และเพิ่มความแข็งแรงเมื่อเปียก เมื่อเที่ยบกับกระดาษเช็ดมือทั่วไป

Spray & Wipe ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม ควอท (Quats) สารฟอกขาว (Bleach) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(Hydrogen Peroxide) และกรดเปอรอะซิติก (Peracetic Acid) *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด
Bucket ไม่สามารถใช้ได้

Natural Fiber LDC Light Dry Creped: (กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดกระดาษ WypAll* L10, L20 Towels)
การผลิตกระดาษทั่วไป ผิวสัมผัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาด มีหลายชั้นเพื่อความแข็งแรงและการดูดซับ

Spray & Wipe ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม ควอท (Quats) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(Hydrogen Peroxide) และกรดเปอรอะซิติก (Peracetic Acid) *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด
Bucket ไม่สามารถใช้ได้

Treated Synthetic Fiber MELTBLOWN: (กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดชนิดผ้า WypAll*)
กระบวนการนอนวูฟเวนที่พ่นเม็ดพลาสติกโพลีเมอร์ให้กลายเป็นเส้นใยละเอียด

Spray & Wipe ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อทุกกลุ่ม *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด
Bucket ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อทุกกลุ่ม *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด

Synthetic Fiber SPUNLACE: (กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดชนิดผ้า WypAll* WetTask)
กระบวนการที่เรียกว่า hydroentangling ที่ถักทอเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์เข้ากับโพลีโพรพีลีน (PP) เส้นใยนอนวูฟเวน ด้วยการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดผ่านโครงสร้างที่สานไปมาของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ให้ผสานกับโพลีโพรพีลีน

Spray & Wipe ใช้ได้กับน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม ควอท (Quats) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(Hydrogen Peroxide) และกรดเปอรอะซิติก (Peracetic Acid) *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด
Bucket ไม่สามารถใช้ได้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(Hydrogen Peroxide) และกรดเปอรอะซิติก (Peracetic Acid) *สำหรับการเช็ดฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดงานอุตสาหกรรมแบบใช้แล้วทิ้ง WypAll ที่เหมาะสมกับประเภทน้ำยาทำความสะอาด นอกจากจะช่วยควบคุมการจ่ายน้ำยาทำความสะอาดให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ยังช่วยให้การเช็ดทำความสะอาดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

หากต้องการคำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับทีมของเราได้ที่ Line Official : @masswell

author-avatar

About Masswell Group

ร่วมสร้างมาตรฐานความสะอาดสำหรับธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *